دیـــروز ، همیـــن حـوالـــی

زلـــزله ای آمــد...

حـالا همـه حـالـمــ را می پـرسند !!!

بـی خـبـر از اینـ ـکـه " مــن"

بـه ایـن لـرزیـدنـهـا

سالهـاسـتــ کـه عـادتـــ کـرده امـــ...

بـه لـرزشـهای شـدید شـانه هایـمــــ

و تــرکــ ــهای عمــیــق قــلــبــمـــ...

امــا هنـوز " خـــوبـــمـــ!!!... "

 

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 18 اسفند 1390    | توسط: فرتاش شهبازی    |    نجوای دل()